NO útulok Kežmarok

Budeme veľmi radi, keď k nám prídete, aby ste si prezreli našich havkáčov, ale aj mačičky a niektorému zvieratku darovali domov. My sa snažíme vytvoriť im dôstojné podmienky, no pocitu, že niekam patria a že ich hladí dôverne známa ruka, sa nemôžu rovnať.

Všetky naše zvieratká sú odkázané na starostlivosť, ktorú im s láskou venujeme. Bohužiaľ, tvrdá práca a naše presvedčenie nepostačujú. Ruky nám zväzuje nie príliš priaznivá finančná situácia.

Adopcia, príjem psíkov, dary, DO: 0904 346 806
Chod útulku, starostlivosť: 0904 814 799

Otváracie hodiny: PO-PIA: 10.00-12.00.
SOBOTA: podľa dohody
NEDEĽA: Zatvorené

Prosíme, aby ste rešpektovali, ak nás nezastihnete v čase otváracích hodín, máme veľa práce a v tomto čase častú návštevu veterinára.

Preto je najlepšie sa ohlásiť vopred TELEFONICKY.

VENČENIE je každú sobotu od 10.30hod. Počas prázdnin po dohode v útulku, telefonicky alebo sledujte našu FB stránku.

Adopčný poplatok je 50 eur – psík je kastrovaný, kompletne zaočkovaný, má čip a pas.

Nájdete nás na ulici: Slavkovská cesta. Za Lidlom až na koniec ulice, následne doľava, po prašnej ceste, popri plotu podniku „píla“.
 

General Information
Číslo účtu: 0490972602/0900

Zahraničné platby:

Bankové spojenie:
č.účtu: 0490972602/0900 Slovenská sporiteľňa ,
IBAN: SK 96 0900 0000 0004 9097 2602
BIC: GIBASKBX

OZ Pes Sympaťák Bratislava

Projekt obhajuje jedinečnosť spojenia ľudí a prírody a ich vzájomného zosúladenia do celku tak, aby sa rešpektovali navzájom.

Nie vždy je možnosť poskytnúť deťom alebo dospelým, hlavne z veľkých miest, priamy kontakt so zvieratkami. Dotknúť sa ich, pohladiť. Preto o ich potrebách a starostlivosti o ne vedia len veľmi málo. Dôsledkom je to, že považujú veľa vecí, s ktorými nie sú v priamom kontakte, za niečo samozrejmé, o čo sa netreba starať. Výsledkom sú porozhadzované odpadky, polámané konáre, podupaný trávnik, zdevastované lavičky, týrané zvieratá. To všetko je obraz človeka, ktorý nevie, nepozná a nemá vzťah k prírode a zvieratkám. Našim zámerom je ukázať im, že to, čo potrebujú oni, rovnako potrebujú aj zvieratá a príroda okolo nás.

PROJEKT JE ZAMERANÝ HLAVNE NA TIETO OBLASTI:

 1. Prezentácia kynológie
 2. Fyzický kontakt so zvieratami

Súťaže pre deti aj dospelých

PRÍNOS PROJEKTU

 • Jedinečná akcia svojho druhu, pretože poskytuje „full servis“ pre psíčkarov a ich psíkov a majiteľov.
 • Poukázanie na veľký rozsah a dôležitosť pôsobnosti psa v živote človeka.
 • Vytvorenie akcie pre majiteľov psov s preukazom pôvodu, ale aj bez preukazu pôvodu, či psov, ktorí nespĺňajú požadované parametre na chov.
 • Predvedenie psa, ako priateľa v domácnosti, terapeuta, spoločníka v osamelosti.
 • Ukázať čo všetko psy dokážu, pričom nejde len o klasické výcvikové povely a pomoc ľuďom, ale hravá stránka, tzv. psie kúsky a celková súhra majiteľa a psa.
 • Vyššia disciplinovanosť majiteľov psov.
 • Výchovná podpora čistoty verejného priestranstva formou rozdávania vrecúšok na psie exkrementy.
 • Zvýšenie počtu zaevidovaných psov.
 • Zvýšenie informovanosti majiteľov psov o predpisoch držania psov.
 • Zníženie výskytu exkrementov v uliciach.
 • Zvýšenie informovanosti majiteľov psov o veterinárnej starostlivosti o psa.
 • Zvýšenie informovanosti majiteľov psov o rôznych kynologických službách.
 • Zvýšenie informovanosti majiteľov psov o kynologických športoch a využití psa (bezpečnosť – vychovaný pes).
 • Zblíženie majiteľov psov a „nepsíčkarov“ (vzájomná ohľaduplnosť).
 • Uvedenie “nepsíčkarov” do danej problematiky.
 • Spokojnosť obyvateľov miest (zníženie počtu rôznych sťažností).
 • Zvýšenie informovanosti verejnosti.
 • Nadviazanie spolupráce s veterinárnymi organizáciami a kynologickými zariadeniami.
 • Informovanosť o ochrane zvierat a životného prostredia a ich podpora.
 • Metodické riadenie detí a dospelých, a tým aj prevencia ochrany zvierat a životného prostredia.

KS Zvolen

Riešením problematiky chovu spoločenských zvierat sa Mesto Banská Bystrica začalo zaoberať v roku 2002 po schválení prvého zákona týkajúceho sa podmienok držania psov.

Následne bolo MsZ v Banskej Bystrici schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa stanovili niektoré podmienky držania psov na území mesta, ďalej povinnosti evidencie a vodenia psov, vymedzili sa miesta so zákazom voľného pohybu psov a zákazom vstupu so psom, riešila sa problematika znečisťovania verejných priestranstiev a stanovili sa podmienky kontroly a sankcií za porušenie tohto nariadenia.

Majitelia psov bývajúci v bytových domoch majú pri zaplatení ročnej dane za psa t.j. 33,19 € nárok na daný počet sáčkov na psie exkrementy. V roku 2009 bol schválený zvýšený ročný počet sáčkov na psie exkrementy z 240 na 400 kusov (platnosť od 1.1.2010).

Po upravení podmienok držania psov bolo potrebné upraviť aj systém zabezpečenia ochrany obyvateľov mesta pred nakazením sa zo zvierat na človeka prenosnými chorobami, ako aj pred obťažovaním a ohrozovaním obyvateľov túlavými a zabehnutými zvieratami na verejných priestranstvách formou odchytu týchto zvierat.

Od roku 2006 Mesto Banská Bystrica zabezpečuje odchyt túlavých a zabehnutých spoločenských zvierat z verejných priestranstiev mesta Banská Bystrica. Odchytené zvieratá sú umiestňované v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica.

Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným stavom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Počas doby umiestnenia zvieraťa v karanténnej stanici po ukončení doby karantény je zviera ponúknuté na adopciu prostredníctvom internetovej stránky, siete priateľov zvierat, prípadne prostredníctvom iných médií. Zviera je možné zveriť do starostlivosti so súhlasom veterinárneho lekára a po uhradení nákladov pri prevzatí zvieraťa.

Adopčné poplatky

 • Šteniatko do veku 3 mesiace – 30 € (šteňacie vakcíny, bez vakcíny proti besnote + odčervenie + odblšenie, čip + preukaz/pas)
 • Pes starší ako 3 mesiace – 30 € (kombinovaná vakcína + odčervenie + odblšenie + čip + preukaz/pas)
 • Pes vrátený pôvodnému majiteľovi – 40 € (vakcína + čip + preukaz + odchyt)
 • Mačičky – 10 €

Poznámka:

– vedenie KS si vyhradzuje právo upraviť ceny uvedených položiek v prípade zvýšenia nákladov.
– iné liečebné zákroky a lieky sú účtované podľa cenníka zmluvného veterinárneho lekára, ktoré sa pripočítajú k paušálnej cene za zviera.

Cena za zverenie zvieraťa do starostlivosti zahŕňa označenie zvieraťa mikročipom, preukaz zvieraťa, náklady za odchyt a prevoz do karanténnej stanice, krmivo, základné vyšetrenie veterinárnym lekárom, vakcináciu proti besnote, psinke a parvovíróze, vnútorné antiparazitiká.

Po zaplatení poplatku obdrží majiteľ zvieraťa potvrdenie o prevzatí z karanténnej stanice, svojim podpisom potvrdí prevzatie a obdrží poučenie o povinnosti prihlásiť zviera do evidencie.

Útulok Zlaté Moravce

Nachádzame sa na Robotníckej ulici č. 1, útulok spravujú Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce pod vedením Mariana Tomajku.

Útulok bol zriadený v roku 2002 bol vybudovaný svojpomocne pracovníkmi Záhradníckych služieb. Na začiatok sa postavilo 40 kotercov, ktoré sa v súčasnosti väčšina z nich nepoužíva dôsledkom opotrebovania.

Od roku 2008 sa vo výstavbe útulku podieľajú zahraničné organizácie ktoré nám zakúpili 19 kotercov so zateplenými búdami.

Kapacita útulku je do 50 psíkov. Psíkom a mačkám je poskytovaná každodenná veterinárna starostlivosť. Počas našej existencie sme zachránili a našli domov vyše       1 000 psíkom.

KS Vranov nad Topľou

Prevádzkovateľom karanténnej stanice vo Vranove nad Topľou je Spoločnosť vzájomnej pomoci ľudí a psov (S.V.P- občianske združenie) Ulica M.R. Štefánika 876 ,09301 Vranov nad Topľou

V prípade záujmu o nejakého z našich psíkov, kontaktujte nás čísle
0903900409
Tiež nám môžete pomôcť aj finančne formou príspevku na účet

č.ú: 2252694554/0200 VÚB Vranov nad Topľou
IČO :42038626 DIČ: 2022297629

Útulok Trnava

Združenie na ochranu zvierat ZOZ, založené v roku 2001, je neziskové, apolitické, dobrovoľné zoskupenie ľudí sympatizujúcich s názorom práva na život bez krutosti všetkých živých tvorov.

Prevádzkujeme útulok pre opustené, túlavé a týrané zvieratá na území mesta Trnava a aktívne vystupujeme za práva zvierat.
Túlavé, opustené zvieratá sú mnohým na obtiaž.

Môžu spôsobiť dopravné nehody a nezriedka sú vystavené krutosti a týraniu ľudí. Za vzniknuté problémy sú v plnej miere zodpovední majitelia psov; ich totožnosť je, bohužiaľ, väčšinou nezistiteľná, keďže neexistuje povinné trvalé označenie psa (tetovaním, v novšej dobe čipovaním).

OZ Trenčiansky útulok

Karanténna stanica Trenčín je občianske združenie, ktorého cieľom je pomôcť nájsť si domov opusteným a týraným psíkom a medzi tým im zabezpečiť dočasný domov, v ktorom prečkajú toto obdobie.

Sme občianskym združením, čo znamená, že sa môžeme starať o opustených psíkov len po hranice našich možností, ktoré sú limitované Vašou pomocou. Dovoľte nám preto osloviť Vás o pomoc podľa Vášho uváženia.

Vážení spoluobčania. Naša karanténna stanica sa vzhľadom na vykonávanú starostlivosť o psov a s tým súvisiaci hluk nachádza v okrajovej časti mesta Trenčín, konkrétne v časti Zámostie – priemyselný park – smerom v Váhu.

Táto časť v súčasnosti nemá priradenú adresu. Z tohto dôvodu pre písomnú komunikáciu uvádzame kontaktnú poštovú adresu v Mníchovej Lehote, kde je zároveň evidované sídlo nášho

KS Topoľčany

V karanténe sa nachádzajú psíkovia odchytení mestskou políciou v Topoľčanoch.
My sa im snažíme hľadať nový domov. Čo sa pomoci týka, staré handry, deky, matrace sú vždy vítané 🙂 Ďakujeme!

Regionálne centrum Slobody zvierat Topoľčany nemá vlastný útulok. Mesto doteraz na jeho prevádzku a výstavbu nevyčlenilo peniaze. Je to niekoľko miliónová investícia, ktorá je pre mesto zatiaľ nereálna a RC Slobody zvierat Topoľčany na výstavbu útulku nemá dostatok financií.

V meste Topoľčany existuje iba karanténna stanica, ktorú prevádzkuje firma Schwarz Eko za mestské peniaze. Karanténna stanica je postavená na pozemku mesta a skladá sa z 5-tich kotercov (nie vždy tomu bolo tak – bolo ich pôvodne menej).
Tu pes pôvodne strávil 21 dní (tak ako to prikazuje zákon) a po tejto dobe bol odborne utratený.
Tu sa končila životná púť mnohých nechcených šteniat, vyhodených ale aj iba zabehnutých psíkov, ktorí chceli žiť. Ak si niekto psíka chcel adoptovať, musel počkať 21 dní a mestu zaplatiť za každý deň pobytu zvieraťa v karanténe pôvodne 17,-Sk.

Takmer nikto ani nevedel, že takéto zariadenie v meste existuje. Takmer každý pes bol utratený. Výnimkou boli psi, ktorých si pôvodný majiteľ náhodou našiel.

OZ Záchranný koráb Šaštín-Stráže

OZ Záchranný koráb má za úlohu pomáhať opusteným, nechceným a týraným zvieratám.

V prvej fáze by sme radi zabezpečili plynulý chod už existujúceho mikroazylu, v druhej fáze by sme chceli postaviť útulok s kapacitou minimálne 200 zvierat.
Stavba útulku by mala byť taktiež rozplánovaná na niekoľko častí. V prvej etape by to mala byť kúpa vhodného pozemku a jeho oplotenie.

Ďalej stavba vhodného objektu pre ľudí – na ubytovanie aj počas noci, kancelária a sklad. Tretia etapa by predstavovala nákup alebo postavenie kotercov a príbytkov pre zvieratá.

Konečne štvrtá a posledná etapa sú dokončovacie práce: stavba príbytkov so stálou teplotou (pre šteňatá a krátkosrstých psov), výbehy, vyriešenie vykurovania v miestnostiach a stavba ďalších objektov.
Popri tom by sme sa chceli venovať osvete, poskytovať poradenské služby pri chove a výchove psov, mačiek a iných spoločenských zvierat

Profil OZ

OZ vzniklo ako dosledok uz ozbehntej „zachranarciny“, ked psikov a maciciek uz bolo prilis vela. Momentalne je nasim prvoradym cielom zabezpecit zvierata, ktore su v nasej starostlvosti, neskor by sme radi postavili utulok, kde by sa dali brat specialne pripady a vsetky nudzove pripady z celeho Slovenska.

Zial, zatial ostava toto zelanie utopiou, nakolko v sucasnosti mame problemy umiestni a uzivit velky pocet zvierat, takze peniaze na utulok, co predstavuje radovo niekolko desiatok tisic Eur, asi nevyzbierame nikdy…

Popis OZ

OZ Záchranný koráb má za úlohu pomáhať opusteným, nechceným a týraným zvieratám. Císlo účtu: 2872846651/0200, IBAN: SK09 0200 0000 0028 7284 6651, SWIFT: SUBASKBX
NOVINKA už možné aj prispievať na náš ČESKÝ ÚČET 244787858 / 0300