Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné  podmienky cestovnej agentúry  Doggie Tour s. r. o.

Všeobecné obchodné podmienky cestovnej agentúry Doggie Tour  sú platné pre všetky pobyty a služby cestovného ruchu zabezpečované cestovnou agentúrou Doggie Tour.

I.    Cestovná agentúra Doggie Tour (ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárii (ďalej len CK), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja.  Všetky CK sú zo zákona poistené proti úpadku a cena, za ktorú za zájazd predáva je zhodná s cenou predávajúcej CK.

II.    Zákazník si môže cez portál Doggie Tour objednať jeden alebo viac zájazdov.  Musí to byť ale osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.  Medzi účastníkmi pobytu musí byť tiež jedna osoba staršia ako 18 rokov.  Objednať daný zájazd zákazník  môže telefonicky, cez sms, emailom alebo poštou.  CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ktorá je nepravdivá alebo má  neúplné údaje.

III.    Po obdŕžaní platnej nezáväznej objednávky, CA preverí či je daný  zájazd voľný.  O výsledku celej situácia CA okamžite informuje zákazníka či je už výsledok pozitívny alebo negatívny.

IV.    Ako náhle klient potvrdí rezerváciu je mu obratom emailom alebo poštou zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu, ktorú musí klient podpísať a zaslať spať CA. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním Zmluvy o obstaraní pobytu oboma zmluvnými stranami a zaplatením zálohy v prospech CA v lehote do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia klientovi, pričom za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet  CA alebo CK.  V prípade nedodržania stanoveného termínu, môže dôjsť zo strany usporadujúcej CK ku stornovaniu zájazdu.

V.    Za zájazdy objednané viac ako mesiac pred nástupom sa platí záloha 70 percent z ceny zájazdu a doplatok  do plnej ceny sa zaplatí jeden mesiac pred nástupom na pobyt. U zájazdov typu Last Minute a u zájazdov kupovaných menej ako jeden mesiac pred nástupom je nutné, aby zákazník zaplatil plnú sumu zájazdu.  Za objednané služby je možné zaplatiť bankovým prevodom na bežný účet CA alebo poštovou poukážkou typu A.

VI.    Zákazník má právo pobyt kedykoľvek stornovať, musí tak ale urobiť len písomnou formou.  Navyše storno podmienky CA sa riadia storno podmienkami usporiadajúcej CK.

VII.    Všetky potrebné doklady k odjazdu klient obdrží týždeň pred odchodom od CA alebo usporiadajúcej CK.  Pri Last Minute zájazdoch sú všetky potrebné materiály posielané v čo najkratšom termíne.

VIII.    Osobné údaje klienta, rozumej meno, priezvisko, jeho poštová, emailova adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo sú plne chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, podľa zákona 428/2002 Z.z.  CA poskytne osobné údaje klientov v nevyhnutnom rozsahu len zmluvným klientom a to za účelom zabezpečenia objednaných služieb.  Poskytnutí svojich osobných údajov a odoslaním objednávkového formulára resp. zmluvou o obstaraní zájazdu klient udeľuje CA Doggie Tour súhlas na spracovanie a uschovanie týchto údajov v súlade s právnymi predpismi.

IX.    V prípade akýchkoľvek problémov na mieste pobytu je nutné kontaktovať priamo majiteľa alebo sprievodcu, ak je prítomný.  AK by ste váš problém ani tak nedokázali vyriešiť, kontaktujte priamo CK,  ktorej help linka bude uvedená vo vašom Vouchery.   Naša CA nemá oprávnenie riešiť akékoľvek problémy na mieste pobytu, a preto Vám nemôžeme nijako pomôcť.  V prípade následnej reklamácie sa obráťte priamo ma CK cez ktorú bol pobyt zakúpený a to len písomne.  Urobte tak najneskôr do 30 dní od ukončenia pobytu.